T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

Yoğun Bakım


1.0 AMAÇ: Bu prosedürün amacı Çatalca Devlet Hastanesin’de Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatması gereken hastaların yatışını sağlayarak hizmetin kalitesini yükseltmek, hasta kabulünden itibaren tedavi, takip ve bakım hizmetlerinde, ayrıca transfer ve taburculuk işlemlerinde standardizasyonu sağlayarak hizmeti daha etkin ve kaliteli hale getirmek için bir yöntem belirlemektir.

2.0KAPSAM: Bu prosedür, Erişkin Yoğun Bakım Üniteleri’ne hasta yatışı ve taburculuğuna dair izlenecek yöntemin belirlenmesi faaliyetini kapsar.

3.0 KISALTMALAR:

4.0:TANIMLAR:

YOĞUN BAKIM: Kısmen ya da tamamen fonksiyonlarını yitirmiş olan organ veya organ sistemlerinin geçici olarak desteklenmesi hastalığı oluşturan temel nedenlerin belirlenmesi ve tedavi edilmesi için kullanılan yöntemlerin tamamıdır. Bu fonksiyon yitimi hastanın var olan ya da yeni ortaya çıkan bir hastalığına ikincil olabileceği gibi, tedavi amacıyla uygulana herhangi bir girişimin yarattığı bilinen ya da istenmeyen bir etkiye bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ: Hastalara ileri düzeyde yaşamsal desteğin verildiği özel donanıma sahip birimdir.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ: Yatırılan hastaların tedavisinden ve genel işleyişten mevcut yoğun bakımın sorumlu doktoru sorumlu, ilgili branş doktorunun ise konsültan doktor olarak yetkilendirildiği kapalı bölümlerdir.

5.0  SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasında tüm Çatalca Devlet Hastanesi tıbbi kadrosu, denetiminden ise Yoğun Bakım Üniteleri’nden başhekim ve başhekim yardımcısı sorumludur.

 

6.0  FAALİYAT AKIŞI:

 • DÜZEY YOĞUN BAKIM:

            4 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Hazırlayan: Yoğun Bakım ÜnitesiSorumlu Hemşiresi

Kontrol Eden: Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan: Başhekim

 

 • 6.2 II.DÜZEY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

            6 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Her hasta başında merkezi gaz sistemi ve yerli sayıdaki her piriz kesintisiz güç kaynağına sahiptir. Erişkin Yoğun Bakım Ünitemizle 6 adet ventilatör, transport monitör bulunmaktadır. Havalandırma sistemimiz hepafilitre özelliğine sahiptir. Tüm zemin kolay temizlenebilir özellikte ve antistatik özlellikte PVC ile kaplıdır. Duvarlarda ise antibakteriyel boya mevcuttur. 

 • Erişkin Yoğun Bakımda nöbet teslimi önce deskte, sonra hasta başında hemşireler arasında sözlü ve yazılı olarak yapılır. Hasta tesliminden sonra yoğun bakımdaki kullanılan sarf malzemeler cihaz arızaları ve eksiklikler sorumlu hemşireye iletilir. Ve ayrıca Psikotrop Ve Narkotik İlaçların Depolanması”, “Kontrolü Ve Dağıtımı Talimatı” doğrultusunda teslim edilir. Yoğun bakım vizit için hazırlanır. Vizit sabah günde bir kez anestezi katılımı ile olur. Alınan kararlar not alınır gün içerisinde uygulanır. Hafta sonları vizit nöbetçi uzman hekim katılımı ile yapılır.
 • Yoğun bakım sorumlu doktoru vizit sonrası günlük tedaviyi ve hasta değerlendirme notunu yoğun bakım “Tıbbi Müşahade ve Müdehale Kağıdına” yazar.
 • Yoğun bakım hemşiresi tarafından günlük Genel Yoğun Bakım (Çarşaf dosya adı) kabul edilir. Gün içerisinde hastaların takip ve tedavileri planlanır ve yapılır.

6.1 REANİMASYON YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİN GENEL İŞLEYİŞİ

         6.1.1  Yoğun Bakım Ünitelerinin Hasta Kabul Kriterleri:

Yakın ve yoğun takip gerektiren hayati risk taşıyan hastalar (intoksikasyon, organ yetmezliği, hemodinamik bozukluklar vs)

 • Solunum desteği ( invaziv – noninvaziv) ihtiyacı olan bütün hastalar
 • Yakın monitörizasyon takibi gerektiren hastalar ( beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi hastaları vs)
 • Solunum sıkıntılı, hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalar
 • Yeniden canlandırma yapılan hastalar
 • Metobolik ve beslenme sorunu olan hastalar
 • Bilinci kapalı yoğun takip ve tedavi gerektiren hastalar
 • Postoperatif hayati risk taşıyan hastalar

 

 

 

6.1.2    Hastanın Yoğun Bakım Ünitesine Kabulü:

 • 5.1.1    Çatalca Devlet Hastanesi tıbbi kadro üyesi bir doktorun, hastasının yoğun bakıma ihtiyacı kararını yoğun bakım sorumlu doktoru konsültasyonu doğrultusun da yoğun bakıma yatışı yoğun bakım sorumlu doktoru tarafından yapılmaktadır. Bu kararı verirken yoğun bakım doktoru gerekli takip ve tedavinin normal serviste yapılamayacağını ve “Yoğun Bakım Hasta Kabul Kriterlerini” göz önünde bulundurur.

 •             Hasta acil servisten geliyor ise “Hastaların Güvenli Transfer Talimatı” doğrultusunda sağlık çalışanı eşliğinde “Acil Servis Değerlendirme Ve İzleme Formu”, Başka bir sağlık kuruluşundan geliyor ise “Hastaların Güvenli Transfer Talimatı” doğrultusunda sağlık çalışanı eşliğinde “Acil Servis Değerlendirme Ve İzleme Formu”, hastanın epikrizi ve “Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu(Ek 9)”,ile yoğun bakıma gelir.
 •             Hasta servisten geliyor ise“Hastaların Güvenli Transfer Talimatı” doğrultusunda sağlık çalışanı eşliğinde “Servisler Arası Hasta Transfer Formu” beraberinde gelir.
 •             Hasta ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine geliyor ise“Hastaların Güvenli Transfer Talimatı” doğrultusunda sağlık çalışanı eşliğinde “Güvenli Cerrahi KontrolListesi”, “Preoperatif- Postoperatif Bakım Formu” ve “Anestezi Raporu” ile yoğun bakıma gelmektedir

 • 5.2.Yoğun Bakım Ünitesi’ne Acil Servisten Hasta Kabulü;
 • Acil servis doktoru tarafından, başvuruda bulunan hastalardan rutin olarak anemnezleri alınır ve fizik muayeneleri yapılarak otomasyon sistemi üzerinden hasta dosyasına kaydedilir.
  • İzlemi gereken hastalar klinik özelliklerine göre Hekim istemi tarafından ya acil serviste gözlem altına alınır ya da servise / yoğun bakım ünitesine yatırılır.
  • Hastanede yer olmaması halinde hekim tarafından sevk edilecek hasta 112 ve kurumla irtibata geçilerek karşı kurum ve hekimi bilgilendirilip 112 aranır ve hastanın epikrizi verilerek sevk sağlanır.
  • Acil servis gözlemleri esnasında durumu kötüleşen veya daha başvuru esnasında durumu ağır olup da ileri yaşam desteğine ihtiyaç duyan hastalar ilgili yoğun bakım hekimi tarafından“Yoğun Bakım Hasta Kabul Kriterleri”ne göre yoğun bakım ünitesine yatırılabilirler. Bu kararı öncelikle hastayı izleyen branş hekimi ( konsültan doktor ) gündeme getirir ve yoğun bakım sorumlu doktorunu arayarak hastanın klinik tablosunu açıklar. Yapılan görüşme sonrasında yoğun bakım sorumlu doktoru öneriyi kabul etme ya da hastayı değerlendirmeyi talep etme hakkına sahiptir. Yatış, her iki doktorun ortak kararı ile gerçekleşir.
  • İlgili yoğun bakım sorumlu doktoru hastaya dair aldığı, saptadığı bilgiler                doğrultusunda hemşirelere bilgilendirme yaparak hasta yatağının ve malzemelerinin hazırlanmasını sağlar.
  • Hastanın ilgili yoğun bakım ünitesine transferinden hemen sonra, hasta yakınları tarafından eğer yalnız hasta başvurmuş ise veri giriş tarafından hastanın yatış işlemleri başlatılır.
  • “Hasta Yatış Formu” ve içerdiği bilgilendirilmiş onam bölümü ilgili yoğun bakım ünitesine ulaştırılana dek doldurulmuş ve hasta yada yakını tarafından, bunun sağlanamadığı durumlarda ise acil servis doktoru ve konsültan doktor tarafından imzalanmış olmalıdır.
  • Hasta acil servis hemşiresi “Hastaların Güvenli Transfer Talimatı” doğrultusunda sağlık çalışanı eşliğinde “Acil Servis Değerlendirme Ve İzleme Formu”, ile yoğun bakıma gelir.
  • İlgili acil servis hemşiresi hastanın ilgili yoğun bakım ünitesine ulaşana kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm tedavi ve girişimlerini “Kurum İçi Transfer Formuna” kaydeder. Hastayı sözlü ve yazılı olarak ilgili yoğun bakım hemşiresi teslim alır. Hasta derhal yoğun bakım hemşiresi tarafından yatağına alınır ve hasta monitorize edilir. İlk vital bulguları hekime bildirilir.
  • Yoğun Bakım Ünitesi doktoru hastanın yoğun bakım orderını “GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA İZLEM VE İLAÇ UYGULAMA FORMU”     yazar ve ilaçları eder. Yoğun bakım hemşiresi alınan vital bulguları “ kaydeder ve imzalar.

   6.4Servisten Yoğun Bakım Ünitelerine Hasta Kabulü;

 • İlgili servis doktoru serviste yatan hastası için ilgili yoğun bakım doktorundan otomasyon sisteminden konsültasyon ister.
 • Serviste genel durumu bozulan hasta servis hekimi ve yoğun bakım hekimi tarafından değerlendirildikten sonra “Yoğun Bakım Hasta Kabul Kriterleri”ne göre yoğun bakım ünitesine yatış kararı alırlar.
 • Tedavi eden doktor yaptığı muayene sonucunda yoğun bakım ünitesine yatırma kararı verdiği hastalar için hekim tarafından yoğun bakım sorumlu doktoru aranır ve hastanın klinik durumu ile uygulanmakta olan uygulanması düşünülen tedavi protokolleri hakkında bilgi verilir.
 • Tedavi eden doktor/ telefonu sonucunda, yoğun bakım sorumlu doktoru tarafından, yoğun bakım hemşiresine bilgi verilerek, hastanın yatağı ve öncelikle kullanılacak ilaç ve malzemeler hazırlanır.
 • Yoğun bakım ünitesine alınmasına karar verilen hastalar dosyaları ve orderları ile beraber, Servis Hemşiresi Tarafından, “Servisler Arası Hasta Transfer formu” doldurularak“Hastaların Güvenli Transfer Talimatı” doğrultusunda yoğun bakım ünitesine getirilir. Sözlü ve yazılı olarak yoğun bakım hemşiresine teslim edilir.
 • Hasta yoğun bakım hemşiresi tarafından yatağına alınarak süratle monitöre bağlanır. Uygun bir pozisyon verilir öncelikle hava yolu açıklığı sağlanır. Hasta entübe ise hasta süratle solunum cihazına alınır. Yoğun Bakım Doktoru tarafından uygun modlara alınır. SPO2, EKG, Tansiyon monitorizasyonu süratle sağlanır. Hastanın oksijen ihtiyacına göre nazal kanül veya maske takılır. Damar yolu açıklığı sağlanır.
 • Yoğun bakım doktoru tarafından hastanın order yazılarak düzenli ve sürekli tedaviye başlanır. Yoğun bakım sorumlu doktoru, tedavi eden doktor/ görüşmesi sonucunda hastanın respiratöre bağlanması gerektiği düşünülürse, hasta gelmeden önce yoğun bakım ünitesinde yapılan hazırlıklar arasına respiratörün hazırlanmasına ilave edilir.

6.5       Hastanın Rızasının Alınması

 •    Yatış kararı alınan hastalar yoğun bakım doktoru tarafından yakınları ile beraber bilgilendirilir ve” Hasta Yakını Bilgilendirme Talimatı “hasta yakınına imzalatılarak bir nushası hasta yakınına teslim edilir.
 • Bilgilendirilen hasta ve hasta yakınları hastanın yoğun bakıma yatış ve tedavisinin başlaması için hasta yatış imzası, “Yoğun Bakım Bilgilendirilmiş Onam Formu” imzalaması gerekmektedir. Hastaya uygulanacak invaziv ve cerrahi işlemlerde önce hasta ve hasta yakını hekimi tarafından bilgilendirilir ve ilgili onam formları hasta ve hasta yakınına okutulur/okunur imzalatılır.
 • Bilgilendirilen hasta ve hasta yakınından yoğun bakım sekreteri tarafından imzalar alınır. Yoğun bakım sekreterinin olmadığı durumlarda yoğun bakım doktoru, yoğun bakım sorumlu hemşiresi veya yoğun bakım hemşiresi onam imzalarını alır.

 1. Hastanın Tıbbi Bakım İhtiyacının Değerlendirilmesi
  • Hastanın damar yolu açılır. Yoğun bakıma başka bir hastaneden, hastanenin diğer servis ve yoğun bakımlarından gelen her hasta için kan idrar varsa trakea kültürü, rektal sürüntü örneği, doktor istemine göre alınır. Hastanın gerekli ise idrar ve nazogastrik kataterizasyonu yapılır. Hastanın elektrokardiyografisi (EKG) çekilir. EKG çekimi sırasında; Hasta yatakta sırt üstü yatırılır. Hastanın boynundaki, kolundaki ve bileklerindeki takılar çıkarılır. Hastanın bel üstü bölgesi, el ve ayak bilekleri açılır. Eğer çorap varsa çıkartılır veya bilekler ortaya çıkarılacak biçimde sıyrılır. Elektrot diskleri kollara, bacaklara ve göğsün ön yüzüne yerleştirilir. Özel EKG jeli veya alkollü pamuk deri ile elektrotlar arasına, kaydın daha iyi olması için sürülür. Çekim sırasında hasta hareket etmemeli ve konuşmamalıdır.
  • Hasta Tedavisi Hastanın yanında getirdiği ilaçları miyad kontrolleri yapılarak adet belirtilerek yazılır, gerekli imzalar alınır. Hastanın hekimi tarafından kontrol edilerek hasta tabelasına order edilir. Teslim alınan ilaçlar Hemşirelik Ön Değerlendirme formuna kaydedilir. Hastaya uygulanacak tıbbi tedaviler ve bakımlar ilgili hekim tarafından Hasta Tabelası na order edilir. Ordera uygun şekilde mayi ve infüzyonlar hazırlanır ve takılır. . Nabız, derece, tansiyon, solunum takibi doktor istemine göre yapılır ve Yoğun Bakım Ünitesi Hasta İzlem ve İlaç Uygulama Formu na kayıt edilir.

   6.7 Bakımın planlanması ve izlenmesi

 • .Yoğun bakımda yatırılan hasta acil müdahalesi yapıldıktan sonra kişisel bakım ihtiyaçları tespit edilir. Hastaların her gün silme banyosu ve ağız bakımı (gerekli sıklıkla) yapılır. Haftada bir kez yatak banyosu verilir. Kateter bakımları Enfeksiyon Önlem prosedürüne göre uygun sıklıkta değiştirilir ve bakımları yapılır. Hastanın bakım gereksinimlerine göre hemşirelik tanıları konularak bakım planlanır ve değerlendirmesi yapılır.

  1. Hastanın Nakil Süreci

   Yoğun bakımlarda nakil süreci hastanın yoğun bakım dışına çıkması ile başlar.

 •    Nakil sürecinde kullanılması olası cihaz ve malzemeler,
 •    Transport ventilatör: solunum cihazına bağlı olan hastaların nakil sürecinde kullanılır. Parametre Ayarları yoğun bakım doktoru tarafından yapılır.
 • Transport monitör: Yoğun bakım ünitelerimizde kullanılan monitörlerimiz transport özelliğine sahip olup nakil sürecinde direk kullanılabilmektedir. Nakil sürecinde izlenecek hayati parametreler (invaziv-noninvaziv) yoğun bakım doktoru tarafından belirlenir.
 •    Oksijen tüpü: Hastaya nakil sürecinde gerekli oksijenasyon desteğinin sağlanması inin yeterli oksijen tüpümüz mevcuttur.
 •     Entübasyon seti: Yoğun bakım ünitelerinde, gerek nakillerde gerekse acil durumlarda kullanılmak üzere yedekli entübasyon setimiz mevcuttur.
 •    Balon valf maske sistemi: Her hasta başında ambu mevcut olup hastanın nakli sürecinde de balon valf maske sistemi bulunmaktadır.
 •    Hasta nakli      “Hastaların Güvenli Transferine Yönelik Talimat” doğrultusunda yapılmaktadır.

  1. Hastanın Taburculuğunda Yapılan İşlemler.

            Hastanın Servise Transferinde: Hastanın yoğun bakım hizmetine ihtiyacı kalkmadığı zaman servise transfer edilebilir. Bu transfer kararı ilgili yoğun bakım ünitesi için yoğun bakım doktoru karar verilir. Yoğun bakım doktoru tarafındanhasta, hasta yakınına hastanın servise çıkacağı konusunda bilgi verilir. Yoğun Bakım hemşiresi eşliğinde hasta servis hemşiresine yatağına alınarak teslim edilir. “Servisler Arası Transfer Formu”, ile yoğun bakım hemşiresi tarafından sözlü ve yazılı servis hemşiresine teslim edilir.  Hasta transferi“Hastaların Güvenli Transferine Yönelik Talimat” doğrultusunda yapılmaktadır

                        Hastanın Taburculuğuda: Hasta hastanede yatarak hizmet alma ihtiyacı ortadan kalktığı takdirde ( yoğun bakım yatış krıterleri ortadan kalktığında) doğrudan taburcu edilebilir. Taburculuk kararı yoğun bakım ünitesi için yoğun bakım sorumlu doktoru tarafından verilir.

                        Hastanın Başka Kuruma Transferi: Hasta alması gereken hizmet  fiziksel ve teknolojik şartlar yetersiz kaldığında başka bir merkeze transfer edilebilir. Transfer kararı ilgili yoğun bakım ünitesi için, yoğun bakım doktoru tarafından karar verilir. Transfer Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu(Ek 9), doldurularak yapılır

            Hastanın Teşhis Ve Tedaviyi Kabul Etmediği Durumlarda: Yoğun bakım ki takip ve tedaviyi kabul etmeyen hastalar teşhis ve tedavi ret tutanağını imzaladıktan sonda taburcu işlemi yapılır.

 6. 9.Ex Süreci: Hekim tarafından hastanın ex olduğu tespit edildikten sonra; Ex mesai saati içerisinde olmuş ise morg görevlisine, gece ve hafta sonu olmuş ise nöbetçi memura haber verilir. Eğer hasta adli vaka ise hastane polisine haber verilir. Ex olan hastanın üzerindeki kanül, katater, Nazogastrik Sonda, foley sonda, entübasyon tüpü hemşire tarafından çıkarılır. Çene ve ayaklar bağlanır, ceset torbasına konulur, Morga Cenaze Teslim Formu doldurularak görevli kişiye teslim edilir ve form imzalatılır. Çıkış evrakları(yoğun Bakım Epikrizi, yatış-çıkış evrakı)hazırlanır. Doktoru tarafından doldurulup, imzalanır.Hasta yakınları telefonla hastaneye çağrılır. Ex haberi verilir. HBYS sistemi üzerinden çıkışı yapılır. Hasta yakınına ulaşılamadığında nöbetçi uzman şefe ve nöbetçi memura haber verilir.

70 .İLGİLİ DÖKÜMANLAR

 • Hasta Ve Ailesinin Bilgilendirimesi ve Onayının Alınması Prosedürü
 • Hasta Kimliği Doğrulama Prosedürü
 • Sözel Order Doğrulama Prosedürü
 • Düşme riskinin değerlendirilmesi Prosedürü
 • Kısıtlama Altındaki Hasta Bakım Prosedürü
 • Hastaların transferi Hastaların Güvenli Transferi Prosedürü
 • İlaçların Güvenli Uygulanması Prosedürü
 • Yoğun Bakım Ünitesi Temizlik Talimatı
 • Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu
 • Düşme riski değerlendirme formu
 • Malzeme Temini ve Muhafaza Talimatı
 • Yatış Öncesi Kullanılan İlaçların Kabul Talimatı
 • Kırmızı ve Yeşil Reçeteye Tabi İlaçların Teslim Ve Kullanma Talimatı
 • Yoğun Bakım Hasta İzlem Formu
 • Hemşire Hizmet Kontrol Formu
 • Kan ve Kan Kompenentleri Talep Formu
 • Hemşire Nöbet Teslim Formu

 

8.0 REVİZYON KAPSAMI:Sağlık Bakanlığı Logosu revize edilmiştir.