T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

Acil Sağlık Hizmetleri


1.0  AMAÇ

1.1. Bu prosedürün amacı; Çatalca Devlet Hastanesine acil gelen hastanın gerekli tıbbi müdahalesinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini ve gerektiğinde hastanın ilgili birimlere transportunu sağlamak.

2.0  KAPSAM

2.1. Bu prosedür, Çatalca Devlet Hastanesi acil servis hemşirelerini, sağlık memurlarını, veri giriş elemanlarını, güvenlik birimini, acil servis sorumlu hekimini, tüm hekimleri ve temizlik personellerini kapsar.

3.0 KISALTMALAR

3.1. HBYS: Hastane Yönetim Bilgi Sistemi

4. 0 TANIMLAR

4.1. Triaj: : Acil durumlarda, acil servis imkânlarının en etkili şekilde kullanılması için hastaları vital bulgularına, yakınmalarına ve başvuru şekillerine göre değerlendirerek, aciliyetinin önceliğini belirlemek ve sınıflandırmak suretiyle gerçek acillere zamanında ve etkin şekilde müdahale etmek.

4.2. İntoksikasyon (zehirlenme): Herhangibir şekilde vücuda girince ölüm tehlikesi yaratan veya ölüme yol açan her türlü maddeye zehir (toksin); bu maddelerin organizmaya etkisine ise zehirlenme (intoksikasyon) denir.

4.3. Dekontaminasyon: Yiyecek, giysi, iş ortamı, laboratuar ortamı veya doğal çevrede bulunan toksik bir maddenin, nötralizasyon ve eliminasyon gibi değişik yöntemlerle zararsız duruma getirilmesi, Bulaşın temizlenmesi veya azaltılması işlemi.

4.4. Antidot: zehirlenme durumlarında zehir etkisi olusturan maddeye karsı kimyasal antagonizma olusturarak onu inhibe eden madde. Bir nevi panzehir.

5. SORUMLULUKLAR

5.1. Onay ve yürürlük:Bu prosedürden sorumlu; Acil hekimleri,ilgili branş hekimleri,acil servis hemşireleri,acil servis personeli. Bu prosedür, Hastane Yönetici/Başhekim onayından sonra yürürlüğe girer

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Acil Servisin Yapısal Düzenlemesi:

6.1.1.Acile başvuracak hastaların kolay ulaşımını sağlamak için hastane bahçesinde dışarıdan görülebilen ışıklandırılmış acil servis tabelası bulunmaktadır.

Hazırlayan: Kalite Birim Sorumlusu

Kontrol Eden: Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan: Başhekim

 

6.1.2. Acil birimine ulaşım iki kapıdan sağlanmakta.1.kapı: Ayaktan hasta giriş kapısı 2.kapı: ambulans/sedye giriş kapısı.( yatan hasta giriş kapısı, poliklinik kapsısı ve idari giriş kapılarından da kontrollü olarak acil birimine ulaşım sağlanmaktadır.)

6.1.3.  Ana giriş kapısı içerisinde ilk girildiğinde; hasta bekleme alanı, triyaj, Acil Poliklinik, hasta kayıt/danışma/karşılama birimi, Enjeksiyon Pansuman birimi, bulunmaktadır

6.1.4.Ambulans girişi içerisinde sağ tarafta kırmızı oda(resüstasyon odası),küçük müdehale odası, hekim dinlenme odası, sorumlu hemşire odası karşı tarafta sarı alan(muayene alanı, gözlem alanı)

6.1.5 Acil Servis bahçe girişinde Güvenlik noktası bulunmaktadır.

6.1.5.Triyaj odasının arka yan tarafındaaşı odası bulunmaktadır.

6.1.6 Ana giriş kapısından (iç kapı) girildiğinde; Müşehade alanı, ofis, Personel dinlenme odası,jinekolojik muayene odası,hemşire odası,temizlik deposu,sarf depo,izolasyon odası ve hasta tuvaletleri bulunmaktadır.

6.2. Acil servise hasta kabul süreci:

6.2.1.Acil servise gelen hastaları hasta karşılama ve yönlendirme personeli Acil Servis Hasta Triaj Birimine yönlendirir.

6.2.2.Hastanın  hayati bulguları, şikâyetleri ve anamnezi triajda görevli hemşire,ebe, sağlık memuru yâda att tarafından alınarak Acil Servis Hasta Triaj Ve Gözlem Formuna kaydedilir.

6.2.3.Acil Servis Hasta Triaj ve Gözlem Formu doldurulan hasta, alanları belirlenmiş bir şekilde kayıt yapılması için hasta kayıt birimine yönlendirilir. Hastanın kayıt için çıkan barkodu forma yapıştırılır ve yeşil alan hastaları (acil müdahale gerektirmeyen) bekleme salonunda barkod sırasına göre alınır.

6.2.4.Eğer hasta yaşlı, özürlü, kimsesiz ve acil müdahale(sarı/kırmızı alan) edilmesi gereken durumu varsa hasta karşılama ve danışma personeli işlemlerine yardımcı olur. İşlemler için gerekli olan barkotları buradan alır. Acil Servis Hasta Triaj ve Gözlem Formu üzerinde işaretlenmiş olan renk kodlarına göre Yeşil Alan, Sarı Alan ve Kırmızı alanlara yönlendirilir.

6.3.Triaj Uygulaması:

6.3.1.Acil Servis Hasta Triaj ve Gözlem Formu üzerinde işaretlenmiş olan renk kodlarına göre Yeşil Alan, Sarı Alan ve Kırmızı alanlara yönlendirilen hastalara yapılan uygulamalar şunlardır.

6.3.2.YEŞİL ALAN  (Acil Müdahale Gerektirmeyen):

6.3.2.1.TANIM: hayati tehlikesi bulunmayan, Genel durumu iyi, vital parametreleri normal, acil müdahale gerektirmeyecek durumdaki hastalardır. Tedavi önceliği bakımından en son grubu oluşturmaktadır.

6.3.2.2.YAPILACAKLAR: Triaj Hemşiresi hastayı değerlendirdikten sonra yeşil alan olarak belirlediği hastaların formunda yeşil rengi işaretler ve hasta doktor muayenesi için bekleme salonunda beklemesi gerektiği söylenerek bekletirlir. Bu hastalar YEŞİL ALANDA doktor tarafından değerlendirilir ve Acil Servis Hasta Triaj ve Gözlem Formunun Yeşil alanındakiikinci kısım fizik muayene, tanı ve sonuç bölümleri doldurulur ve imzalanır. Doktor tedavi order etmişse order edilen tedavi hemşire tarafından yapılır. Yapılan tedaviler formun arka kısmındaki ilaçlar bölümüne kaydedilir ve hemşire tarafından imzalanır. 

Doktor tarafından gerek görülmesi halinde bu hastalar sarı ya da kırmızı alana yönlendirilebilir. Bu durumda sarı ya da kırmızı alan için özel hazırlanmış olan Acil Servis Hasta Tiriaj Gözlem formu  kullanılır.

6.3.3. SARI ALAN  (Kısa Sürede Müdahale Gerektiren):

6.3.3.1.TANIM: Genel durumu iyi yada orta, vital parametrelerinden biri yada daha fazlası normal sınırlar dışında ancak stabil, , kısa süre bekleyebilecek, kritik olmayan hastalardır. Orta derecede önceliği olan hastalardır.

6.3.3.2.YAPILACAKLAR: Triaj görevlisi değerlendirmesi sonunda sarı alan  olarak belirlediği hastaların formunda sarı rengi işaretler ve hastayı sarı alana alır. Bu hastalara acil serviste SARI ALANDA doktor tarafından kısa sürede Genel durum ve bilinç değerlendirilir.. Yapılan değerlendirme sonucuna göre gerekli müdahale ve tedaviler yapılır. Bulgular ve yapılan müdahaleler Acil Servis Hasta Triaj ve Gözlem Formuna kaydedilir. 

6.3.3.3.Doktor tedavi order etmişse order edilen tedavi hemşire tarafından yapılır. Yapılan tüm tedaviler formun arka kısmındaki ilaçlar bölümüne kaydedilir ve hemşire tarafından imzalanır.

6.3.3.4.Hemşire tarafından hastaya ait vital bulgular sürekli takip edilerek, formun arka sayfasında takip kısmına kaydedilir. İstenen tetkikler ve görüntüleme sonuçları forma iliştirilir.

6.3.3.5.Doktor tarafından gerek görülmesi halinde bu hastalar kırmızı alana alınabilir. Bu durumda formdaki kırmızı renk de işaretlenir.

6.3.3.6.Sarı alanda değerlendirildikten sonra hastalar müşahede odasına alınır. Hasta takip edilir.

6.4.KIRMIZI ALAN  (En Kısa Sürede Müdehale Gerektiren):

6.4.1.TANIM: Genel durumu orta ya da kötü, vital bulguları stabil olmayan, ANINDA doktor müdahalesine ihtiyaç duyan ve bekleyemeyecek durumda olan KRİTİK hastalardır. Acil bakım, müdahale ve sevk önceliği olan hasta grubudur.

6.4.2.YAPILACAKLAR: Bu hastalara acil serviste KIRMIZI ALANDA doktor tarafından anında Genel durum ve bilinç değerlendirmesi yapılır.

6.4.3.Yapılan değerlendirme sonucuna göre gerekli resusitasyon yapılır.

6.4.4. Bulgular ve yapılan müdahaleler Acil Servis Hasta Triaj ve Gözlem Formuna kaydedilir.

6.4.5. Doktor orderleri hemşire tarafından yapılır. Yapılan tedaviler formun arka kısmındaki ilaçlar bölümüne kaydedilir ve hemşire tarafından imzalanır.

6.4.6.Doktor ve hemşire  tarafından hastaya ait vital bulgular sürekli takip edilerek, formun arka kısmındaki takip kısmına kaydedilir.İstenen tetkikler ve görüntüleme sonuçları forma işlenir. Kırmızı alanda değerlendirildikten sonra vital bulguları stabil hale getirilen hastalar müşahade odasına alınabilir.

6.5.Hasta Müşahede Süreci:

6.5.1.Kısa süreli (maksimum 6 saat) takip gerektiren hastalar müşahedeye alınırlar. Hastanın durumunda düzelme yok ve takibi uzuyor (6 saati aşan vakalarda) ise acil hekimi ilgili klinik hekimi ile irtibata geçer, yatışını uygun görülür ise yatırılır, sevk edilmesi gerekiyor ise 112 ile irtibata geçilerek sevk süreci başlatılır.

6.5.2.Müşahede de yapılacak takip faaliyetleri “Acil Servis Hasta Triaj ve Gözlem Formuna” hekim tarafından işlenir, sağlık personeli tarafından uygulanır

6.5.3.hastanın müşahede de kalış süresi takip edilir.

6.6.Muayene, Müdahale, Tanı ve Konsültasyon süreçleri:

6.6.1.Triyajı yapılan hasta, değerlendirme sonucu bulunduğu alana göre(yeşil, sarı, kırmızı) muayene alanına yönlendirilir.

6.6.2. Gerekli tetkikler uygulanır. tetkik sonuçları tamamlandıktan sonra tanı konulur, tanıya uygun olarak tedavisi planlanır.

6.6.3.Tetkik sonuçları doğrultusunda hastayı değerlendiren acil hekimi ileri tetkik ve tedavi amacı ile ilgili branş hekiminden sistem üzerinden ve telefon ile konsültasyon ister.

6.6.4.Konsültasyon istenen hastalara HBYS üzerinden hekimin çağrılış ve geliş saati mutlaka yazılıp, konsültasyon notu buraya kaydedilmektedir.

6.6.5.Hasta ilgili branş hekimine gidebilecek durumda ise ayaktan kendisi gider. Hastaya poliklinik önceliği tanılarak muayene olması sağlanır.

 6.6.6.Hastailgili branş hekimine gidebilecek durumda değil ise Konsültasyona uzman doktorun 20 dk içerisinde acil birimine gelir.

 6.6.7.Doktorun konsültasyona geliş zamanı Kalite Yönetim Biriminde aylık gösterge takibi şeklinde yapılır. Acil servis doktoru ilgili konsultan hekimle görüşerek ön bilgi verir ve gerekli olabilecek tetkikler (laboratuar tetkikleri, EKG, radyolojik tetkikler vb.) istemini yaparak HBYS ye kayıt edilir. Gerekli işlemler başlatılır.

6.7. Sevk, Yatış ve Taburculuk Süreçleri:

6.7.1.Hastaların Yatışı:

6.7.1.1.Acil serviste muayene edilen, tetkik ve tedavileri sonucunda ilgili uzmanca konsülte edilen hasta, ilgili branş uzmanın uygun görmesi ile yatış işlemleri ilgili servislere yapılır. Hasta, yatış işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık personeli eşliğinde kurum içi transfer formu ile beraber ilgili servise yatışı yapılır. Hasta mahremiyetine özen gösterilerek sağlık personeli eşliğinde hasta servis hemşiresine teslim edilir.

6.7.2.Hastaların Hastane Dışına Sevk Edilmesi:

6.7.2.1. İlgili branş hekimi tarafından konsülte edildikten sonra, Hastanın tedavisinin kurumumuzda sağlanamadığı durumlarda (daha kapsamlı hastaneye sevki gerektiğinde),ilgili acil hekimi tarafından 112 ‘ye hasta hakkında bilgi verilip vaka bildirimi yapılır.112 tarafından hastanın uygun hastaneye sevki sağlanır.(ek 9 formu doldurularak)

6.7.3.Taburculuk İşlemi:

6.7.3.1. Muayenesi tamamlanan hastanın haliyle veya şifahen taburculuğu gerektiği durumda hekim tarafından hasta bilgilendirilerek, reçete edilmesi gerekiyor ise reçete düzenlenir ve taburcu edilir. Sistem üzerinden de hasta taburculuğu tamamlanır.

6.8.İlaç, Malzeme ve Cihazların Yönetim Süreci:

6.8.1.Kurum eczanesinde iki eczacı görev yapmakta olup nöbet sistemi yapılamamaktadır. Dolayısı ile eczanemiz mesai saatleri dışında hizmet vermemektedir. İlaç ve sarf malzeme istekleri; günlük yapılmaktadır.

6.8.2.İlaçlar toplu alınıp, kullanılan hasta üzerinden sistem üzerinde(HBYS) işlem yapılır.

6.8.3.Acil birimde bulunan tüm cihazların envanteri biyomedikal tarafından düzenli olarak takip edilir. Bakım ve kalibrasyonları belirli periyotlar doğrultusunda yapılır.

6.8.4. Cihazların arıza durumunda sorumlu hemşire tarafından sistem üzerinden arıza girişi yapılarak biyomedikale haber verilir.

6.9.Zehirlenme Vakalarında izlenen süreç:

Zehirlenme vakalarında Zehirlenme Rehberi(AS. RH.01) doğrultusunda hareket edilir.

6.10 Adli vakalarda izlenen süreç:

Adli vakalarda Adli Vaka Yönetim Prosedürü(AS. PR.02)’ne uygun hareket edilir.

6.11 GÖRÜNTÜLEME VE LABARATUVAR HİZMETLERİNE YÖNELİK SÜREÇ:

Acil doktoru gerekli olabilecek tetkikler (laboratuar tetkikleri, EKG, radyolojik tetkikler vb.) istemini yaparak HBYS ye kayıt edilir. Kayıt yapıldıktan sonra istem kâğıdına acil kaşesi basılarak hasta radyoloji laboratuarına yönlendirilerek önceliği sağlanır.  Bu hizmetler 24 saat kesintisiz verilir. Acilden istenen laboratuar ve röntgen tetkiklerinin ilgili birim uzmanlarınca

Onaylanması aranmaz. Tetkikler barkot ve kaşe aracılığıyla takip edilerek karışması engellenir.

6.12ACİL SERVİS ÇALIŞMA –NÖBET SÜRECİ:

Acil servis hemşire ve doktor nöbetleri 24 saat esasına göre tutulur, nöbetleri sorumlu hemşire /doktor tarafından aylık olarak Acil Servis Nöbet Listesi’ne yazar, Sağlık Bakım Hizmet Müdürü ve Hastane Yöneticisi onaylar. Acil servis nöbet devir alan personel aylık çalışma çizelgesinde hazırlanan görev yerlerine göre o bölümde nöbet tutan hemşireden görev teslimi alırlar.Müşahede odasındaki hastalar hasta başında, triaj gözlem formu ile beraber teslim edilir.nöbeti teslim eden şift sorumlusu hemşire Narkotik İlaç Teslim Formu,hasta odaları ekipman kontrol formunu,Hasta teslim prosedürüne uygun olarak hemşire nöbet teslim defterini ve hasta odalarının genel teslimini acil sorumlu hemşiresine eksiksiz  yapar.Narkotik ilaç dolabının anahtarı Müşehade görevli hemşiresinde bulunur.

6.13 GENEL HÜKÜMLER:

 1. Ambulansla başvuran tüm hastalar KIRMIZI alan kabul edilerek kırmızı alana alınır ve değerlendirilir.
 2. Müşahade odasına alınan tüm hastaların müşahade odasına alınır ve çıkış saatleri forma kaydedilecektir.
 3. Hasta Türkçe dışında bir dil konuşuyorsa ve hasta yakınları yoluyla iletişim kurulamıyorsa, Yabancı Dil Bilen Personel Listesinden uygun personele ulaşılır ve iletişim kurulur.
 4. Tedavisi biten hastalar doktor tarafından taburcu edilir. Hastanın evde kullanması gereken ilaç varsa doktor tarafından reçete yazılır. Gerekli görülürse bundan sonraki takipleri için polikliniğe yönlendirilir.
 5. Hastaya cerrahi ve tıbbı müdahale yapılacak ise; (sütur, abse drenajı, pansuman alçı atel rektal tuşe vb) yapmak üzere müdahale odasına alınır, yapılan işlemler Acil Servis Hasta Triaj Ve Gözlem Formuna ve HBYS’ne kaydedilir.
 6. Sağlık güvencesi olmayanprosedür  hastalar yapılan müdahale HBYS girişini yaptıktan sonra vezneye yönlendirilerek ücret ödemelerini yaparlar.  
 7. Ex olan hasta için yapılacaklarEx Olan Hasta Morga Teslim Süreci Ve Morg İşleyiş Prosedürü(YS. PR.01)’de anlatılmaktadır.
 8. Sosyal güvencesi olmayan hastalara yapılacak işlemler’Sosyal Güvencesi Olmayan Hastaların Tanı Ve Tedavi Talimatı(AS.TL.01)’’nda anlatılmıştır.
 9. Hastanın Kabul Edilemediği ve ya Yer Olmadığı Durumlarda ;

 10. Doğal afet ya da toplu trafik kazası gibi yoğun talebin olabileceği zamanlarda poliklinik hasta odaları ve gözlem odaları acil yatağı olarak düzenlenir.
 11. Bu tür durumlarda Hastane Afet Planı doğrultusunda hareket edilir.
 12. Pandemi durumlarında Sağlık Bakanlığı tebliğlerine göre hareket edilir.
 13.  

 14.  Tıbbi İşlem Reddin de;

Hastanın ve / veya ailesinin yapılacak işlemleri kabul etmemesi halinde eğer hastanın yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumu söz konusu değil ise Hasta ve Ailesinin Bilgilendirilmesive Onayının Alınmasına uygun olarak Tıbbı İşlemi Red Formu imzalatılır.

12.Hastanemizde stajyerler ilaç uygulamalarını acil serviste hemşire gözetiminde yapar.

13 Uygunsuzlukların Tespiti ve Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Planlanması

Hastalarla ve işleyiş düzeni ile ilgili karşılaşılan her türlü aksaklıkla bir daha karşılaşılmaması için duruma uygun olarak Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü’ne göre hareket edilir. Güvenlik Rapor Sistemi Bildirim Prosedürü’ne uygun hareket edilir.

 ● Çalışan ile karşılaşılan kazalarda Personel Sağlığı Takip Prosedürü’ne göre hareket edilir. Personel Yaralanmaları Bildirim Formu doldurulur.

14.Aşı uygulamaları

Aşı uygulama ve takipleri Aşı Uygulama Ve Isı Takip Talimatı(AS. TL.02)’na uygun olarak yapılır.

7.0 İLGİLİ DÖKÜMANLAR

*Acil Servis Hasta Triaj Ve Gözlem Formu(1)

*Acil Servis Hasta Triaj Ve Gözlem Formu(2)

*Genel Adli Muayene Formu

*Narkotik İlaç Teslim Formu

*Tıbbı İşlemi Red Formu

*Hastane Afet Planı

*Zehirlenme Rehberi

*Adli Vaka Yönetim Prosedürü

*Ex Olan Hasta Morga Teslim Süreci Ve Morg İşleyiş Prosedürü

*Numunelerin Güvenli Transferi Prosedürü

*Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü

*Güvenlik Rapor Sistemi Bildirim Prosedürü’ne

*Personel Sağlığı Takip Prosedürü

*Hasta Yönlendirme Formu Yabancı Dil Bilen Personel Listesi

*İlaç / Sarf Malzeme Kontrol Formu

*Acil Servis Nöbet Listesi

*Hemşire Nöbet Teslim Defteri

*Sosyal Güvencesi Olmayan Hastaların Tanı Ve Tedavi Talimatı

*Aşı Uygulama Ve Isı Takip Talimatı

REVİZYON KAPSAMI: Sağlık Bakanlığı Logosu revize edilmiştir.