T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

Kalite Yönetim Birimi


                                            


DİLEK.png                                                     
Kalite Yönetim Direktörü                                     
       Dilek AYCAN                                                           


Kalite Yönetim Direktörü
Kalite yönetim direktörü kalite yönetim sistemi içinde kilit role sahiptir. Başhekimin belirlediği bir çalışan valiliğin teklifi bakanlığın onayı ile kalite yönetim direktörü olarak görevlendirilir. Kalite yönetim direktörü, kalite yönetim biriminden ve kurumdaki tüm süreçlerden sorumludur.


Kalite Yönetim Biriminin görevleri
 
SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalı,
Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmeli
Öz değerlendirmeleri yönetmeli,
Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmeli,
SKS çerçevesinde hazırlanan;
       Yazılı düzenlemeleri kontrol etmeli,
       Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmeli,
       Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmeli,
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.
Performans ve kalite yönetimi çalışmaları konusunda koordinatörlük, diğer hastaneler ve kamu kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği yapmak,


Kalite Bölüm Sorumlularının görevleri

Sorumlular kalite yönetim direktörü ile koordineli çalışmalıdır.
Bölüm hedeflerine ilişkin analizler sorumlular tarafından yapılmalı ve kalite yönetim birimine bildirilmelidir.
Sorumlular bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmelidir.